FAQ för visselblåsare

Vad innebär visselblåsarlagen för dig som rapporterar?

Lagen innebär att du som arbetstagare i ett arbetsrelaterat sammanhang ska kunna rapportera information om missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram. Sådan rapportering kan exempelvis handla om korrupta handlingar. Det innebär att lagen i regel inte är tillämplig för rapportering som endast berör dina arbets- eller anställningsförhållanden. Inte heller är samarbetsproblem något som typiskt sett utgör ett allmänintresse. Om arbetsgivaren systematiskt bryter mot gällande regelverk mot arbetstagare kan bedömningen dock bli en annan.

Vad krävs för att jag ska omfattas av lagens skydd mot repressalier?

Visselblåsarlagens skydd mot repressalier gäller bara när du rapporterat missförhållanden som

  • har uppstått eller som högst sannolikt kommer att uppstå i den verksamhet som du verkar inom, har varit eller kan komma att bli verksam i, eller
  • i en annan verksamhet som du är eller har varit i kontakt med genom ditt arbete

Du som rapporterar ska också vid tidpunkten för rapporteringen ha en rimlig anledning att anta att informationen om missförhållandena var sann.

Riskerar jag att utsättas för straff/repressalier när jag rapporterar?

Arbetsgivaren har inte rätt att vidta repressalier mot dig som rapporterar, så länge som din rapportering avser ett missförhållande i ett arbetsrelaterat sammanhang, och msisförhållandet är av allmänt intresse.

Har jag rätt att rapportera anonymt?

Ja, du har rätt att rapportera missförhållanden helt och hållet anonymt.

Kan arbetsgivaren kräva att få reda på vem det är som rapporterat?

Nej, du har rätt att vara anonym när du rapporterar. Du får dock rapportera med ditt namn om du önskar.

Hur säkerställer Visselbox min anonymitet, och vad händer när jag har rapporterat?

Du som anmäler ett ärende i vår tjänst är helt anonym. Du anmäler genom att fylla i rubrik och ett meddelande, dvs. din rapportering. Du får sedan en slumpad kod som du kan spara för att i efterhand följa upp ärendet. Koden visas bara tillfälligt och endast en gång på skärmen direkt efter anmälan är gjord, så tänk på att spara koden. Din rapportering sparas också med ett datum och klockslag. Ingen IP-adress, e-postadress eller annan spårbar data sparas i samband med din rapportering. Vi samlar inte in några personuppgifter när du rapporterar i vår tjänst – detta i syfte att garantera din anonymitet.

Arbetsgivaren kan inte se när du har rapporterat ett ärende, men arbetsgivaren får ett mail varje dag klockan 12.00, om ärenden inkommit, så att arbetsgivaren inte ska kunna gissa sig fram till vem som skrivit ett ärende vid en viss tidpunkt. Administratörer kan dock se inkomna ärenden direkt i administrationen i realtid, om de är inloggade vid tidpunkten när rapportering sker. Åldern på ärenden visas som Nytt, +10 dagar, +50 dagar och så vidare, vilket innebär att arbetsgivaren endast får en generell uppfattning om hur gamla inkomna ärenden är.

När du har rapporterat är det upp till din arbetsgivare att vidta de åtgärder som krävs enligt visselblåsarlagen, vilket innebär att arbetsgivaren behöver utreda ärendet och vidta nödvändiga åtgärder.

Jag bryter mot tystnadsplikt när jag rapporterar. Omfattas jag ändå av lagens skydd?

Ja, du får inte hållas ansvarig för att ha åsidosatt din tystnadsplikt om du har haft skälig anledning att anta att informationen var nödvändig för att kunna slå larm om ett missförhållande. Du får däremot inte bryta mot vad som kallas för kvalificerad tystnadsplikt enligt offentlighets- och sekretesslagen, eller bryta mot tystnadsplikt enligt lagen om försvarsuppfinningar. Du får inte heller lämna ut handlingar som innehåller sekretessbelagda uppgifter.