Skapa en anmälan

Företagsinformation
Företagsnamn: Crona Software AB
Orgnr: 556453-3817
Adress: Sandbergsvägen 3
Postnr & ort: 441 39 Alingsås
Telefonnummer: 020-2227000
Information från företaget
Crona Software strävar efter att vara en öppen och transparant arbetsplats. Samtidigt är företaget medvetet om att alla organisationer kan råka ut för misskötsel. Företaget anser att det är samtliga anställdas plikt att göra allt för att minimera risken för misskötsel inom organisationen samt att så snabbt som möjligt agera när brister upptäcks. Syfte Syftet med denna policy är att företagets medarbetare, kunder och andra som har varit och kommer i kontakt med företaget ska känna sig trygga och veta att de kan rapportera missförhållanden och allvarliga händelser som rör företaget utan rädsla för negativa konsekvenser. Riktlinjer Anställda och övriga uppmuntras att rapportera alla missförhållanden och allvarliga händelser som de uppfattar som överträdelser av lagar, riktlinjer, interna styrdokument eller liknande. Företaget anser att följande punkter är exempel på missförhållanden och allvarliga händelser som bör rapporteras: • en kriminell handling har utförts, utförs eller riskerar att utföras. • en person har inte följt gällande lag, följer inte gällande lag eller riskerar att inte följa gällande lag. • en anställds hälsa och säkerhet har blivit hotad, är hotad eller riskerar att bli hotad. • en medarbetare har brutit mot, bryter mot eller riskerar att bryta mot företagets uppförandekod. • miljön har farit illa, far illa eller riskerar att fara illa. • manipulation av redovisning eller finansiella data. • ekonomisk brottslighet såsom givande och tagande av muta, bedrägeri och förfalskning. • allvarliga former av diskriminering och trakasserier • information om att någon av ovannämnda situationer medvetet undanhålls. Policyn täcker inte angelägenheter så som mobbing, missnöje med lön, dåligt eller orättvist ledarskap, ineffektiva system eller brist i återkoppling angående utförande av arbetsuppgifter. Dessa typer av ärenden hänvisas till personalavdelningen. Förutsatt att misstankar om misskötsel, oaktsamhet eller brister på arbetsplatsen är rapporterade i god tro och inte av illvilja eller för personlig vinning, samt att det finns goda skäl att anta att ärendet är relevant, kommer ärendet att hanteras enligt följande: • Den anställde kommer inte utsättas för några trakasserier eller disciplinära åtgärder från företaget som ett resultat av att han eller hon rapporterat ett missförhållande. • Så långt som möjligt kommer bevis som kan härledas till den anställde att hållas sekretessbelagda. Har du ytterligare frågor om hur vi hanterar visselblåsarärenden så är du alltid välkommen att kontakta oss. Lotta Lindroth, HR-chef, lotta.lindroth@crona.se
Allmän information
Här anmäler du snabbt och enkelt ditt ärende. Detta sker helt anonymt. Sedan kommer någon ansvarig inom företaget hantera denna anmälan och ta den vidare. Spara koden du får om du vill kunna följa upp ärendet i efterhand.
0 / 3000 tecken

Tänk på att rensa eventuell bilaga från identifierbar information och annan data som kan avslöja din identitet före uppladdning sker. Filformat som stöds: PDF, txt, word, excel, samt bilder (gif, jpg, png) max 10 MB.