Skapa en anmälan

Företagsinformation
Företagsnamn: JobBusters AB
Orgnr: 556826-5606
Adress: Box: 1312
Postnr & ort: 581 13 Linköping
Telefonnummer: 075985191
Information från företaget
JobBusters AB strävar efter att göra affärer på ett ärligt och lagligt sätt. Samtidigt är vi medvetna om att alla organisationer kan råka ut för misskötsel. Genom att uppmuntra till en öppen och ansvarstagande företagskultur är vi övertygade om att situationer med missförhållanden och allvarliga händelser kan förebyggas. Syftet med Visselblåsarlagen är att företags medarbetare ska känna sig trygga och veta att de kan rapportera missförhållanden och allvarliga händelser som rör ens arbetsgivare utan rädsla för negativa konsekvenser. JobBusters anställda ska känna att deras anmälningar, som görs i enlighet med vår visselblåsarpolicy, blir tagna på allvar samt att de hanteras professionellt och konfidentiellt. Anställda uppmuntras att rapportera alla missförhållanden och allvarliga händelser som de uppfattar som överträdelser av lagar, riktlinjer, interna styrdokument eller liknande. JobBusters anser att följande punkter är exempel på missförhållanden och allvarliga händelser som bör rapporteras: • en kriminell handling har utförts, utförs eller riskerar att utföras. • en person har inte följt gällande lag, följer inte gällande lag eller riskerar att inte följa gällande lag. • en anställds hälsa och säkerhet har blivit hotad, är hotad eller riskerar att bli hotad. • en medarbetare har brutit mot, bryter mot eller riskerar att bryta mot företagets uppförandekod. • miljön har farit illa, far illa eller riskerar att fara illa. • manipulation av redovisning eller finansiell data. • ekonomisk brottslighet såsom givande och tagande av muta, bedrägeri och förfalskning. • allvarliga former av diskriminering och trakasserier • information om att någon av ovannämnda situationer medvetet undanhålls. Visselblåsarpolicyn täcker inte angelägenheter så som mobbing, missnöje med lön, dåligt eller orättvist ledarskap, ineffektiva system eller brist i återkoppling angående utförande av arbetsuppgifter. Anställda som önskar ta upp frågor inom dessa områden ska i första hand vända sig till sin närmaste chef. JobBusters AB är skyldigt att undersöka och hantera alla anmälningar rättvist, snabbt och konfidentiellt så långt det är möjligt. Undersökningens längd och omfattning kommer att bero av ärendets natur. En inledande undersökning genomförs för att besluta om det finns grund för att fortsätta undersökningen eller om det saknas grund för att fortsätta undersökningen på grund av att anmälan exempelvis är baserad på felaktig information.
Allmän information
Här anmäler du snabbt och enkelt ditt ärende. Detta sker helt anonymt. Sedan kommer någon ansvarig inom företaget hantera denna anmälan och ta den vidare. Spara koden du får om du vill kunna följa upp ärendet i efterhand.
0 / 3000 tecken

Tänk på att rensa eventuell bilaga från identifierbar information och annan data som kan avslöja din identitet före uppladdning sker. Filformat som stöds: PDF, txt, word, excel, samt bilder (gif, jpg, png) max 10 MB.